Czy poprawa plagiatu jest legalna?

Poprawa plagiar ̇at ́u jest nielegalna, poniewaz ́ narusza prawa autorskie oraz zasady etyki. Plagiat oznacza kopiowanie cudzego materia ̨lu bez adekwatnego powo ̨lańcia autora i prezentowanie go jako swojego własnego. Dlatego, modyfikowanie plagiatu nie zmienia faktu, ̨ze zostało ono skradzione. Jest to tak, jakby ̨sledztwo sprawc ́ow złodziejstwa próbowało dobrze ukry ćswoje kradzie ̇że. Przykładem może byc ́np. przepi ̨ecenie wiersza z wyst ̨epu innego autora, zamiast stworzenia swojego w łasnego? Waz ́ne jest rozumienie, ̨ze korzystanie z cudzej pracy bez upowa ̨z nienia jest nieetyczne i niemoralne. Dlatego, zawsze ważne jest oryginalne tworzenie i udzielanie nale ̇zytego uznania autorkom lub autorom za ich prac ́e.
Sitemap