70 LAT LICEUM W KOWALU PDF Drukuj E-mail
Napisa user   
Tuesday, 20 March 2018

Image

 

 Jubileusz 70-lecia Liceum Ogólnoksztaccego im. Królowej Jadwigi w Kowalu

 

            W sobot 22 wrzenia 2018 roku Liceum Ogólnoksztaccego im. Królowej Jadwigi w Kowalu obchodzio Jubileusz 70-lecia istnienia szkoy. Uroczystoci oficjalne, które odbyy si w kociele parafialnym pw. w. Urszuli w Kowalu zgromadziy blisko 300 absolwentów, którzy przyjechali do Kowala z rónych stron Polski ale i wiata. Jubileusz zaszczycili swoj obecnoci take licznie zaproszeni gocie, wród nich: z ramienia Kuratora Owiaty w Bydgoszczy – dyrektor delegatury we Wocawku Magorzata Kowalczyk-Przybytek, w imieniu organu prowadzcego szko Starosta Wocawski – Kazimierz Kaca oraz Wicestarosta – Marek Jaskulski a take Radni Powiatowi. Na uroczystociach obecne byy take wadze gminy i miasta Kowal: burmistrz Eugeniusz Goembiewski, przewodniczcego Rady Miasta – Krzysztof Pasiecki, zastpca burmistrza – Szymon Struciski, wójt – Stanisaw Adamczyk a take burmistrz Lubienia Kujawskiego – Marek Wiliski. Wród zaproszonych goci obecni byli czonkowie Komitetu Honorowego: prof. UW dr hab. Wiesaw Sonczyk, dr Piotr Guszkowski, p. Wojciech Szpyrkowicz, p. Jan Gontarek, dr Janusz Kulpa, dr Jakub Lisowski, p. Barbara Drzewiecka, p. Henryk Pietrzak, dr Jacek Makarewicz oraz p. J. Ogiska.  Licznie przybyli take emerytowani nauczyciele oraz pracownicy Liceum. Mio nam byo goci wieloletni dyrektor LO w Kowalu – p. Ann Osisk.

            Uroczystoci Jubileuszowe rozpocza  Msza wita uwietniona piewem chóralnym absolwentek Liceum a take solowym wystpem p. Marzeny ukaszewicz – absolwentki LO. Nastpnie gos zabraa i oficjalnie otworzya Jubileusz obecna dyrektor LO – dr Anna Prokopiak-Lewandowska. W trakcie uroczystoci przemawiali take znakomici absolwenci Liceum w Kowalu: Eugeniusz Goembiewski, burmistrz Kowala, wicestarosta Marek Jaskulski oraz prof. UW dr hab. Wiesaw Sonczyk – czonek Komitetu Honorowego. Na rce Pani dyrektor i caego Grona Pedagogicznego zoono kwiaty i gratulacje. 

            Po oficjalnych przemówieniach przyszed czas na uczt duchow. W kocielnych murach rozniosa si muzyka jazzowa i zacza rozmowa z Bogiem. W spektaklu poetycko-muzycznym pt. „Z oboków na ziemi” wystpi legendarny aktor Jan Nowicki, który swoim wystpem uwietni uroczystoci Jubileuszowe Liceum w Kowalu. Jan Nowicki czyta wiersze ksidza Jana Twardowskiego, Bolesawa Lemiana, Karola Wojtyy oraz swoje - do muzyki Cezarego Chmiela i Marka Stryszowskiego. Towarzyszy mu zespó De Profundis (Marek Stryszowski, Cezary Chmiel i Tomasz Kudyk).

            Po wyjciu z kocioa uczestnicy tego jubileuszowego wydarzenia stanli przy pomniku Kazimierza Wielkiego do wspólnego, pamitkowego zdjcia. Nastpnie udali si do Remizy OSP w Kowalu, gdzie przy dwikach muzyki i szwedzkim stole przygotowanym niezawodnie przez p. Marcina Sarnowskiego spdzili wspólnie czas wspominajc szkolne, niezapomniane lata. Absolwenci mogli take obejrze wystaw fotografii z 70 lat istnienia Liceum. Pamitkowych zdj, serdecznych rozmów i wspomnie nie byo koca.

 

 


 Szanowni Absolwenci Liceum im. Królowej Jadwigi w Kowalu,

            Przypad mi w udziale zaszczyt otworzy oficjalnie Jubileusz 70-lecia Naszego Liceum i powita tym samym rzesze Absolwentów, którzy nierozerwalnie, mimo upywu lat czuj si ze szko zwizani. Dzieje Liceum to istotna cz historii miasta, której integralne ogniwo stanowi ludzie wychowani i wyksztaceni w murach „Królówki”. Liceum w Kowalu od pocztku swego istnienia, a wic od roku 1948, pracowao na swoje dobre imi oraz pozycj w miecie i okolicy. Nauczyciele LO cieszyli si powszechnym szacunkiem, a matura zdana w tej szkole nobilitowaa i stanowia posag na cae ycie, bya powodem do dumy i dawaa wielu osobom przepustk do innego wiata. Liceum w Kowalu wroso w pejza miasta i stao si szko pokoleniow.

            Warto przypomnie, i  to zabiegi wielu ludzi doprowadziy w roku 1948, a wic zaledwie 3 lata po zakoczeniu wojny, do powstania tej szkoy. Wród lokalnych dziaaczy takich jak Czesaw piewakowski, Tadeusz Guchowski, Ignacy Kadkiewicz, Kazimierz Rudziski oraz Marian Skudziski pojawia si idea powoania w Kowalu szkoy redniej. Trzeba byo woy ogrom pracy i wysiku aby uzyska zgod na powstanie szkoy. Liczne wyjazdy do Ministerstwa Owiaty w Warszawie, rozmowy, zabiegi, aby wreszcie we wrzeniu 1948 r. uzyska zgod na podjcie nauki przez pierwszy rocznik licealistów.

            Pocztki byy bardzo trudne. Liceum nie miao wasnego lokalu, brakowao nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami, szkoa nie miaa take zapewnionych rodków finansowych na swoje funkcjonowanie. Liceum na pocztku swego istnienia byo szko samorzdow, a rodzice pacili czesne za edukacj swoich dzieci. Wysiek wielu ludzi by ogromny. I nie mam tu na myli jedynie pierwszego dyrektora, pierwszych nauczycieli ale take pierwszych absolwentów Liceum. To od zdanego przez nich egzaminu maturalnego zaleay dalsze losy szkoy. wiadcz o tym wspomnienia Pani Marianny Renieckiej: „Jako pierwszy rocznik przygotowujcy si do matury w LO w Kowalu czulimy na sobie bardzo du presj. Po pierwsze, kady uczy si i chcia zda dla siebie. Po drugie, nie chcielimy zawie nauczycieli, którzy w nasz edukacj woyli sporo wysiku i rodziców, dla których posanie nas do szkoy wizao si z kosztami i czsto z wieloma wyrzeczeniami. Poza tym […] od iloci osób, które zdadz matur zalee bdzie czy liceum pozostanie w Kowalu, czy te zostanie zlikwidowane. Szczliwie jednak okazao si, e na 29 abiturientów matur zdali WSZYSCY. […] Egzamin maturalny zdawalimy z praktycznie wszystkich przedmiotów: jzyka polskiego, matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, historii i WOS-u. […] pamitam, e cae miesice przed egzaminem spotykalimy si grupkami i wspólnie omawialimy te tematy”.

            Takim sposobem pierwsi absolwenci rocznika 1952, otworzyli furtk na wiat kolejnym pokoleniom. Troje absolwentów, mimo piknego ju wieku, przybyo na obchody 70-lecia Liceum: p. Barbara Drzewiecka (z d. Zakrzewsk), p. Jadwiga Ogiska (z d. Podgórsk) oraz p. Jan Gontarek. To ju 66 lat mino od  pamitnej matury, pierwszej matury zdawanej w naszej szkole. To midzy innymi wysiek pierwszego rocznika  spowodowa, e LO w Kowalu utrzymaa si i funkcjonuje do dzisiaj.

            Liceum w Kowalu w kolejnych latach prowadzio 12 dyrektorów: 1948 – 1951 - mgr Marian Skudziski; 1951 – 1952 – mgr Stanisaw Furtek; 1952 – 1967 – mgr Czesaw Wojciechowski; 1967 – 1971 - mgr Wiesawa Pikowska; 1971 – 1973 – mgr Lech Kamiski; 1973 – 1975 – mgr Wanda Hoysz; 1975 – 1985 – mgr Mirosaw Szyburski; 1985 – 1993 – mgr Barbara Gobiewska; 1993 – 1998 oraz 2007-2012 – mgr Anna Osiska; 1998 – 2002 – mgr Mirosawa Naraziska; 2002 – 2007 oraz 2012-2017 – mgr in. Maciej Zieliski. Najduej urzdujcym dyrektorem, sprawujcym swoj funkcj przez 15 lat, by Pan Czesaw Wojciechowski. Kady z dyrektorów wniós swoj czstk talentu, pracy, zaangaowania, aby szkoa moga rozwija si i funkcjonowa przez kolejne lata dostosowujc do wymogów zmieniajcych si lat, trudne lata powojenne, okres stalinizmu, gbokiej komuny, pocztki transformacji ustrojowej czy cige reformy czasów wspóczesnych. Kady mierzy si ze swoimi problemami, starajc si, aby szkoa niosa nieustannie kaganek owiaty kolejnym pokoleniom.

            Szkoa to take liczni niezapomniani pedagodzy. Kady z absolwentów ma w swoim sercu jednego, dwóch wyjtkowych dla niego nauczycieli, którzy dobrym sowem, wsparciem, autorytetem, osobowoci czy dobrym sercem na zawsze zapadli we wdzicznej pamici. Liceum wyksztacio pokolenia, które odnosz sukcesy nie tylko w yciu naukowym, zawodowym ale i rodzinnym. Absolwenci LO zawsze zachowuj w yczliwej pamici lata spdzone w szkole, ze wzruszeniem wypowiadaj si o swoich pedagogach, wychowawcach, niezalenie od tego, gdzie rzuci ich los i czy realizuj si w rodowisku lokalnym czy moe odnosz sukcesy za granicami naszej maej ojczyzny. wiadcz o tym nadesane do szkoy wspomnienia z czasów licealnych, których cz udao si umieci na amach publikacji powiconej szkole.

            W tym miejscu naley serdecznie podzikowa absolwentom, za ich trud i odwag podzielenie si wspomnieniami. Ubogacaj one niezwykle ksik wydan z okazji Jubileuszu Liceum, ale przede wszystkim pokazuj, e historia szkoy i lata modoci w niej spdzone dla kadego maj inny wymiar. To w jej murach rodziy si nowe yciowe pasje, pierwsze przyjanie, mioci, wzruszenia, sukcesy, poraki i dramaty. Dlatego z takim sentymentem wspominamy swoj szko.

            Szanowni Absolwenci, zdaj sobie spraw, e w toku przygotowa do Jubileuszu umkna nam niejedna osoba, spotkanie czy moe dugo wyczekiwana rozmowa. Nie wynikao to bynajmniej z naszej zej woli. W cigu 70 lat istnienia LO w Kowalu doczekao si blisko 2500 absolwentów. Wiem, e kady z Pastwa czuje si wan czci naszej szkoy bo tak wanie czstk Liceum jest. Jubileusz nie koczy si jednak dzisiaj. Jubileuszowy jest cay rok 2018. Mam wic nadziej, na kolejne spotkania, rozmowy i wspomnienia razem z Pastwem.

            Dzikuj wszystkim yczliwym, otwartym i serdecznym osobom, przyjacioom Liceum, którzy z wasnej inicjatywy suyli wsparciem, porad, pomocn doni w tych nieatwych przygotowaniach. Wspominajc dzi Pastwa rado, umiech ze spotka po latach wiem, e warto byo podj si tego nieatwego zadania.  

            Jubileusz 70-lecia Szkoy skania do podróy w czasie. Wspomnienia, kroniki, fotografie maj niezwyk moc i nie pozwalaj zapomnie o przeszoci wielu pokole, tworzcych wizerunek Liceum. W cigu 70 lat w LO wiele si zmienio. Szkoa przeniosa si z budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego do budynku na ulic Piwn 20, uczniowie przestali nosi fartuszki, tarcze i berety szkolne a zaczli nosi mundury, za nauczyciele zamiast sprawdza wieczorami w domach prywatnych czy ich wychowankowie si ucz, robi dokadnie to samo przeszukujc facebooka. Zmiana jest wpisana w ycie kadej szkoy. Jedno jednak pozostaje niezmienne, od 70 lat stae, a mianowicie to, co nieuchwytne, czego nie daje si tak do koca zmierzy, obliczy i sprawdzi. LO w Kowalu dawao i daje licznym modym ludziom dobre wyksztacenia, miem powiedzie jedyne dobro, którego nikt i nic nie jest w stanie nas pozbawi.

            „Szkoa polska to przybytek kultury i owiaty, to matka, sia duszy polskiej. Ona jest kuni modych serc i dusz. W niej zahartowana modzie przetrwa najgorsze burze”. wiadomi sów ks. Grochowiaka pragniemy odda cze tym wszystkim, którzy zetknli si z nasz szko na przestrzeni dziejów i z wielkim powiceniem dbali o to, by „…wykuwa najwitsze hasa, by szkoa bya kuni, przez któr przepywa wszystko co daje ycie”.  Jubileusz szkoy jest okazj do wspomnie, które cho minione zawsze pozostaj w pamici. Ta szkoa ya przez minionych 70 lat, bo szkoa to przecie nie mury, to przede wszystkim ci, którzy tworz szkoln spoeczno. To wanie w tej szkole jako dyrektorów, nauczycieli, goci, pracowników czy uczniów spotykao to, co w pamici pozostaje najduej: umiechy i zy, trudy i powicenia, sukcesy i poraki – to wszystko, co towarzyszy czowiekowi nieustannie.

 

             Dyrektor LO w Kowalu – dr Anna Prokopiak-Lewandowska

 

 

 Image

 

 

 

 

Szanowni Absolwenci, Drodzy Profesorowie LO w Kowalu!

 

W pitek, 21. IX 2018r. w ramach pierwszego dnia obchodów 70-lecia naszego LO planowane jest wyjcie na kowalsk nekropoli.

P. dyrektor A. Prokopiak – Lewandowska i p. A. Drzymalska – Pustoa z przedstawicielami spoecznoci uczniowskiej i czonków Komitetu Organizacyjnego zapraszaj i oczekuj absolwentów oraz szacownych byych pedagogów o godz. 17.00 pod kaplic cmentarn.

 

 

 

Szanowni Pastwo,
Informujemy, e lista osób, które zapisay si na spotkanie – cz towarzysk do remizy OSP w Kowalu zostaa zamknita.

 

 

 

Szanowni Pastwo,

 

Jubileusz 70-lecia Liceum Ogólnoksztaccego im. Królowej Jadwigi zblia si wielkimi krokami. Ju za 13 dni spotkamy si na oficjalnych obchodach. W ostatnich tygodniach odbyy si spotkania Komitetu Organizacyjnego, oraz  rozmowy z wadzami miasta Kowal i organem prowadzcym szko Starostwem Powiatowym.

Pragniemy przedstawi Pastwu kocowe ustalenie przebiegu uroczystoci:

21.09.2018 r. (pitek)

Zoenie kwiatów na grobach zmarych nauczycieli LO w Kowalu na cmentarzu parafialnym w Kowalu i innych lokalnych nekropoliach

22.09.2018 r. (sobota)

KOIÓ PARAFIALNY – CZʦ OFICJALNA UROCZYSTOCI

(CZʦ OTWARTA DLA WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW)

11.00-12.00 – Msza wita w kociele parafialnym pw. w. Urszuli

12.00-12.30 – Uroczyste otwarcie uroczystoci, przemówienia dyrektor LO – Anny Prokopiak-Lewandowskiej, Burmistrza Kowala – Eugeniusz Goembiewskiego, Wicestarosty Wocawskiego- Marka Jaskulskiego, przedstawiciela absolwentów, czonka Komitetu Honorowego – prof. UW dr hab. Wiesawa Sonczyka

12.30-13.30 – Wystp Jana Nowickiego, recytacja wierszy ks. J. Twardowskiego przy akompaniamencie poetycko-muzycznego spektaklu „Z oboków na ziemi” opracowany i wyreyserowany przez Jana Nowickiego na podstawie wierszy ks. Jana Twardowskiego, Bolesawa Lemiana, Jana Nowickiego i Karola Wojtyy do muzyki Cezarego Chmiela i Marka Stryszowskiego.

Wystpi: Jan Nowicki i zespó De Profundis w skadzie

Marek  Stryszowski - saksofony, flet prosty, piew

Cezary Chmiel- instrumenty klawiszowe

Tomasz Kudyk- trbka

 

13.30-14.00 – Wspólne pamitkowe zdjcie przy pomniku Kazimierza Wielkiego

 

REMIZA OSP W KOWALU – SPOTKANIE TOWARZYSKIE ABSOLWENTÓW

(CZʦ ZAMKNITA – DLA ABSOLWENTÓW, KTÓRZY UICILI SKADK ORAZ DLA ZAPROSZONYCH GOCI)

UWAGA !!! Przed wejciem do Remizy, kady z absolwentów otrzyma identyfikator (do odebrania przy stolikach na placu Remizy OSP)

14.00 – 17.00 – spotkanie towarzyskie przy szwedzkim stole i dwikach muzyki; wystawa pamitek i zdj klasowych; kiermasz ksiek o Kowalu z moliwoci zakupienia; wpisy do Ksigi Pamitkowej

W Remizie OSP w Sali druha Jana Nowickiego do odebrania bd pakiety absolwenta z ksik o LO na przestrzeni 70 lat

14.00-17.00 – moliwo zwiedzania dawnego gmachu szkoy przy ul. Kazimierza Wielkiego 9 i obecnej siedziby szkoy przy ul. Piwnej 20.

 

 

 

 

Szanowni Absolwenci,

Zapraszamy wszystkich absolwentów LO w Kowalu na spotkanie z okazji 70-lecia istnienia szkoy. Osoby, które chc wzi udzia w uroczystoci proszone s o dostarczenie formularza zgoszeniowego oraz dokonanie wpaty w kwocie 30 zotych do 30 sierpnia 2018 roku.

 Formularz mona dostarczy:

·         drog elektroniczn na adres:

·         drog tradycyjn na adres: Liceum Ogólnoksztacce im. Królowej Jadwigi w Kowalu, ul. Piwna 20, 87-820 Kowal

lub

·         zoy osobicie do sekretariatu szkoy.

Wpaty mona dokonywa:

·          na konto: Bank Spódzielczy w Kowalu: 34 9557 0006 0000 0954 2000 0001

lub

·         osobicie w sekretariacie szkoy.

Przypominamy, e absolwenci, którzy uiszcz skadk otrzymaj publikacj zwizan z 70-leciem szkoy. Ksiki bd do odbioru w remizie OSP w Kowalu w trakcie spotkania towarzyskiego.

Osoby, które s zainteresowane przysyaniem swoich wspomnie prosimy o dostarczanie ich do 30 lipca 2018 roku do sekretariatu szkoy lub drog elektroniczn na adres: . Niektóre ze wspomnie bd zamieszczone w publikacji. Wspomnienia, które dotr w póniejszym terminie zostan opublikowane na stronie LO.

Zachcamy do ledzenia aktualnych informacji o spotkaniu na stronie szkoy (www.lokowal.pl)  lub na profiluwww.facebook.com/LO-Kowal-70-lat

 

 

Pobierz:

h LOGO SZKOY

 

h PLAKAT LO 70 lecie

 

h ULOTKA 70 lecie LO

 

 

 

Szanowni Pastwo,

 

Komitet Organizacyjny ma zaszczyt zaprosi wszystkich absolwentów Liceum Ogólnoksztaccego im. Królowej Jadwigi w Kowalu do udziau w obchodach 70-lecia istnienia szkoy. Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypenienie i przesanie formularza zgoszeniowego drog elektroniczn na adres: , drog tradycyjn na adres: Liceum Ogólnoksztacce im. Królowej Jadwigi w Kowalu, ul. Piwna 20, 87-820 Kowal lub zoy osobicie w sekretariacie szkoy.

 

Formularz zgoszeniowy jest dostpny w formie elektronicznej na stronie szkoy www.lokowal.pl oraz na profilu facebookowym:

 https://www.facebook.com/LO-Kowal-70-lat-779704552220487/

 

Formularze bd równie dostpne w formie papierowej w sekretariacie i holu szkoy a take na tablicach ogoszeniowych Urzdu Miasta Kowal, Urzdu Gminy Kowal oraz Urzdu Miasta i Gminy Lubie Kujawski.

 

Zachcamy Pastwa do udziau w obchodach, przypominajc, e cz oficjalna, która bdzie miaa miejsce w kociele parafialnym w Kowalu jest czci otwart dla wszystkich absolwentów, natomiast w spotkaniu towarzyskim, które odbdzie si w remizie OSP bd mogli wzi udzia absolwenci, którzy uiszcz skadk w wysokoci 30 z.

 

DANE DO WPATY:

 

Odbiorca: Rada Rodziców Liceum Ogólnoksztaccego im. Królowej Jadwigi w Kowalu

Nr konta: 34 9557 0006 0000 0954 2000 0001 (Bank Spódzielczy w Kowalu)

Tytu wpaty: 70-lecie LO, imi i nazwisko, rok ukoczenia szkoy

 

Wpata bdzie jednoznacznym dowodem

udziau w czci towarzyskiej obchodów 70-lecia LO

 

Bardzo serdecznie prosimy o dokadne wypenienie danych do przelewu zgodnie z powysz formu.

 

Plakat promocyjny oraz formularz zgoszeniowy mona pobra poniej:

 

http://www.lokowal.pl/index.php?option=com_remository&Itemid=61&func=select&id=10

 

 

KOMITET HONOROWY

 

 

Szanowni Pastwo,

 

Komitet Organizacyjny w dniu 9 marca 2018 r. podj decyzj o powoaniu Komitetu Honorowego jubileuszu 70-lecia LO, do którego zaproszeni bd najwybitniejsi i najbardziej zasueni absolwenci LO w Kowalu w caej jego historii. Na pierwszego czonka Komitetu Honorowego zosta wybrany profesor Uniwersytetu Warszawskiego Wiesaw Sonczyk. Do skadu Komitetu zostan poproszeni wszyscy byli dyrektorzy LO, a wród nich Maciej Zieliski, Anna Osiska, Mirosaw Szyburski, Barbara Gobiewska.

Komitet Organizacyjny prosi o zgaszanie kandydatur do Komitetu Honorowego za porednictwem korespondencji mailowej bd z wykorzystaniem profilu na facebooku: LO Kowal 70 lat oraz telefonicznie: 54 2841171.

 

 

PROGRAM UROCZYSTOCI

 

 

 

PROGRAM UROCZYSTOCI 70-LECIA LO W KOWALU

KOWAL – 22 WRZENIA 2018 r.

 

 

21.09.2018 r. (pitek)

Zoenie kwiatów na grobach zmarych nauczycieli Liceum Ogólnoksztaccego im. Królowej Jadwigi w Kowalu na cmentarzu parafialnym w Kowalu i innych lokalnych nekropoliach

22.09.2018 r. (sobota)

10.00 – 11.00 – zwiedzanie dawnego gmachu szkoy przy ul. Kazimierza Wielkiego 9 i obecnej siedziby szkoy przy ul. Piwnej 20

 

KOCIÓ PARAFIALNY – CZʦ OFICJALNA UROCZYSTOCI

(CZʦ OTWARTA DLA WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW)

 

11.00 – 12.00 – Msza wita w kociele parafialnym pw. w. Urszuli

            * Msza z asyst ksiy absolwentów LO

            * piew chóru kocielnego w skadzie: absolwenci LO

12.00 – 12.30 – Uroczyste otwarcie uroczystoci, przedstawienie historii Liceum w Kowalu

12.30 – 14.00 – Wystp Jana Nowickiego

 

REMIZA OSP W KOWALU

– SPOTKANIE TOWARZYSKIE ABSOLWENTÓW

(CZʦ ZAMKNITA – DLA ABSOLWENTÓW, KTÓRZY UISZCZ SKADK)

 

14.00 – 17.00 – spotkanie towarzyskie przy szwedzkim stole i dwikach muzyki

            * wolny mikrofon

            * wystawa pamitek i zdj klasowych

            * kiermasz ksiek o Kowalu i pamitek dla absolwentów

            * wpisy do Ksigi Pamitkowej

 

 

 

LIST DO ABSOLWENTÓW

 

 

Szanowni Pastwo,

           

            Jest mi niezmiernie mio przekaza Pastwu informacj o powoaniu w dniu 9 marca 2018 r. Komitetu Organizacyjnego przypadajcego w biecym roku 70-lecia Liceum Ogólnoksztaccego im. Królowej Jadwigi w Kowalu. Z racji penionej obecnie funkcji dyrektora Liceum, zebrani na spotkaniu organizacyjnym absolwenci powoali mnie na przewodniczc Komitetu. Ponadto w jego skad weszli nastpujcy absolwenci Liceum: Jadwiga pibida (zastpca przewodniczcego), Jadwiga Winiewska (zastpca przewodniczcego), Wiesawa Skowroska (skarbnik), Aleksandra Milak-Szczepanowska (sekretarz), Stanisaw Adamczyk, Wacaw Duniec, Jerzy Giergielewicz, Eugeniusz Goembiewski, Elbieta Majewska, Ewelina Mikulska, Anna Skrzypiska, Grayna Snopkowska, Halina Stolarczyk, Szymon Struciski, Marek Wiliski, Piotr Jacek Zbonikowski.

            Szanowni Pastwo, aby dotrze do jak najwikszej grupy absolwentów LO, Komitet Organizacyjny zdecydowa o uruchomieniu profilu na facebooku – LO Kowal 70 lat, na którym regularnie bd umieszczane informacje na temat planowanego 22 wrzenia 2018 r. spotkania.

            Zachcam serdecznie do wzicia udziau w obchodach 70-lecia Lo. Dla wielu z Pastwa bdzie to by moe jedna z ostatnich okazji, aby po latach spotka si ze swoimi znajomymi i przyjaciómi z modzieczych, niezapomnianych lat.

 

SPOTKAJMY SI BY OBUDZI WSPOMNIENIA!!!

 

Dyrektor Liceum Ogólnoksztaccego w Kowalu

- Anna Prokopiak-Lewandowska

 

W razie jakichkolwiek pyta zachcamy do kontaktu telefonicznego bd mailowego ze szko:

tel. 54 2841171;  e-mail:

 

 

 

PRZYGOTOWANIA DO OBCHODÓW 70-LECIA LO

 

 

 

             W pitek 9 marca 2018 r. w Urzdzie Miasta w Kowalu na zaproszenie burmistrza Eugeniusza Goembiewskiego oraz dyrektor LO spotkaa si grupa osób, która powoaa Komitet Organizacyjny przypadajcego w biecym roku 70-lecia istnienia Liceum Ogólnoksztaccego w Kowalu. Zebrani powoali sporód siebie Komitet Organizacyjny, w skad którego weszli: Stanisaw Adamczyk, Eugeniusz Goembiewski, Marek Wiliski, Piotr Jacek Zbonikowski, Anna Prokopiak-Lewandowska, Jadwiga pibida, Jadwiga Winiewska, Grayna Snopkowska, Wiesawa Skowroska, Szymon Struciski, Wacaw Duniec, Elbieta Majewska, Anna Skrzypiska, Jerzy Giergielewicz, Halina Stolarczyk, Aleksandra Milak-Szczepanowska. Na przewodniczc Komitetu zostaa wybrana dyr. Anna Prokopiak-Lewandowska a na skarbnika – Wiesawa Skowroska.

 

Postanowiono, e uroczystoci jubileuszowe, w tym zjazd absolwentów odbdzie si 22 wrzenia 2018 r. Za zgod ks. Proboszcza uroczysta cz jubileuszu odbdzie si w kociele parafialnym. Przewidziano, e zo si na ni:

- uroczysta msza wita sprawowana przez kapanów absolwentów kowalskiego LO, po której nastpi cz oficjalna, a po niej wystp artystyczny wybitnego aktora Jana Nowickiego, który recytowa bdzie wiersze ks. Jana Twardowskiego, z akompaniamentem zespou muzycznego.

Ostatnia aktualizacja ( Friday, 12 October 2018 )

Dzisiaj jest

26 Lutego 2021
Pitek
Imieniny obchodz:
Aleksander, Bogumi,
Cezariusz, Dionizy,
Mirosaw, Nestor
Do koca roku zostao 309 dni.

Nasza galeria

Bezpieczestwo i zdrowie

Pierwsza pomoc